Foreningen Netvirks vedtægter

§1     Foreningens navn
Foreningen Netvirk (kaldet Netvirk herefter) er foreningens navn og foreningen har hjemme i Frederiksund Kommune. CVR-nr.: 39314258

§2     Formål
At fremme samspillet og styrke relationer mellem Netvirks selvstændige erhvervsdrivende.

§3     Generalforsamling
Ved første generalforsamling vælges
Formanden for 1 år
Kasserer for 2 år
1 bestyrelsesmedlem vælges for 2 år
2 bestyrelsesmedlemmer vælges for 1 år
1 revisor vælges for 2 år.
Derefter er de på valg hvert 2. år, genvalg kan ønskes.

Formand og kasserer kan aldrig være på valg samme år.

Generalforsamlingen afholdes altid ved det 1. møde i kalenderåret.
Formanden er på valg i ulige år
Kasseren er på valg i lige år

Afstemning afgøres ved simpelt flertal.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Idéer og forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest mandag i uge 2, disse bliver fremlagt på generalforsamlingen.
Kontingentet fastsættes hvert år.
Regnskab, dagsorden og indkaldelse til generalforsamling sendes pr. mail til medlemmerne i uge 1. 

§4     Bestyrelsen
Der skal altid være 3-5 medlemmer i bestyrelsen.
Går et medlem ud af bestyrelsen før tid, kan der findes et nyt medlem blandt Netvirks medlemmer.

§5     Økonomi
Kontingentet opkræves over to gange, og går bl.a. til dækning af udgifterne i forbindelse med møderne fra uge 6-24 og fra uge 33-03.
Julearrangementet betales separat.
Et medlemsskab dækker for 1 person.

Gæster er altid velkomne til møderne.
Gæster kan deltage 2 gange. 1. gang u.b.
Gæster betaler ved ankomst, til Bestyrelsen 
Tilmelding skal ske på Netvirks mail.

§6     Medlemmer
Medlemmer:
Har stemmeret på generalforsamlingen og kan vælges til bestyrelsen.
Betaler det fastsatte kontingent, fordelt på 2 gange om året.
Kontingentet dækker udgifter til møder, hjemmeside m.v.
Har en profil på hjemmesiden, se §7.
Er nævnt på medlemsoversigten med portrætfoto.
Produktbilleder på hjemmesiden, hvis det ønskes.

Støtte medlemmer:
Har ikke stemmeret på generalforsamlingen og kan heller ikke vælges til bestyrelsen.
Betaler et årligt kontingent, som fastsættes af Bestyrelsen.
Kan deltage i op til 4 ordinære møder om året.

§7     Hjemmesiden
Ved indmeldelse af medlemsskab betales et engangsbeløb, beløbet fastsættes af bestyrelsen.

Portrætfoto, firmaoplysninger og tekst (max 1/4 A4 side) skal sendes til den oplyste mail, og hvert medlem har en profil på hjemmesiden: www.netvirk-frederikssund.dk – der kan til enhver tid sendes ny tekst og nyt portrætfoto, uden at det koster ekstra.
Melder man sig ud slettes profilen, og der skal betales igen, hvis man vælger at melde sig ind igen senere.
Fakturaen vedr. profil på hjemmesiden kommer fra hjemmesidens administrator.

Vedtaget på den stiftendende generalforsamling onsdag den 7. februar 2018

Del siden